statické posudky snadno a rychle
aktuality
30.6.2011
Byl zahájen testovací provoz tohoto portálu. Následně bude provoz s ohledem na uživatelské náměty a vyhodnocován. Ostrý provoz předpokládáme koncem III. čtvrtletí roku 2011.
25.3.2011
Byly zahájeny práce na portálu, který by měl poskytnout podrobné informace pro stavebníky, majitele nemovitostí, architekty ale i pracovníky státní správy z oblasti statiky a dynamiky stavebních konstrukcí.

Zákony a normy pro statické posudky

V České republice v současnosti platí zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, jinak též řečený stavební zákon, a od roku 2010 přejaté evropské normy, označované ČSN EN.

paragraf Ze všech zákonů, které se na oblast stavebnictví vztahují, jsme vybrali ty nejdůležitější:
  • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stvební zákon)
  • zákon č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
  • zákon č. 360/92 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Tyto zákony jsou takzvaně "obecně závazné," neboli ukládají povinnost dodržovat nějaký předpis bez jakéhokoliv omezení, tedy všemi fyzickými i právnickými osobami. U technických norem tomu tak není, avšak jejich závaznost může být ustanovena jinými způsoby, o nichž si povíme dále.

Stavební zákon

zákon

V současné době platný zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu platí na našem území od 1.1.2007. Oproti předchozímu zákonu č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu konkretizuje některé termíny a zjednodušuje některé postupy, zejména co se stavebního řízení týče.

Tento zákon je závazný pro všechny účastníky stavebního řízení, je takzvaně obecně závazný. Navazují na něj další zákony, z nichž nejdůležitější zde opět zmíníme:

  • zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění)
  • usnesení Poslanecké sněmovny č. 185/2006 Sb., k zákonu o vyvlastnění
  • zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění (změnový zákon)

Normy

normy ČSN Od roku 2010 je v České republice možné navrhovat pouze podle přejatých evropských norem, které jsou označeny zkratkou ČSN EN. Technické normy sice nejsou pro statiky obecně závazné a jejich obecná funkce je doporučení, avšak existuje množství zákonů a vyhlášek, které pro konkrétní situace a postupy technické normy uzákoňují jako povinné. Stejnou moc má i smlouva, která může stanovovat konkrétní technické normy, podle kterých se má při provádění díla postupovat.

Na Palackého univerzitě v Olomouci byla provedena analýza problému užívání technických norem v souvislosti s provozováním a servisem výtahů, z níž vyšla obecná poučka: "Ten, kdo trpí stav, který je v rozporu s ustanoveními českých technických norem, si nepočíná tak, aby předcházel škodám." Taková formulace může být velmi záludná například v případě pojistné události.

Na co si dát pozor

I v tomto oboru se bohužel najdou tací, kteří se pokoušejí obohatit na úkor druhých. V minulosti se vyskytly případy, kdy byly zneužity razítko i podpis autorizované osoby a projekt, který se vydával za statický posudek, byl opatřen pouze fotokopií těchto znaků.

V daném případě nejen že se jednalo o falšování úřední listiny, což může samo o sobě vynést podvodníkovi až několikaletý trest, ale především byl proveden projekt, který nebyl posouzen oprávněnou osobou a klient nebyl v daném případě krytý proti vzniklým škodám. Proto se vyplatí dbát na formální náležitosti posudků a v neposlední řadě se zajímat o pojištění osoby, která pro nás statický posudek vypracovává.