statické posudky snadno a rychle
aktuality
30.6.2011
Byl zahájen testovací provoz tohoto portálu. Následně bude provoz s ohledem na uživatelské náměty a vyhodnocován. Ostrý provoz předpokládáme koncem III. čtvrtletí roku 2011.
25.3.2011
Byly zahájeny práce na portálu, který by měl poskytnout podrobné informace pro stavebníky, majitele nemovitostí, architekty ale i pracovníky státní správy z oblasti statiky a dynamiky stavebních konstrukcí.

Statik a jeho vzdělání

Statik je stavební inženýr, který se specializuje na nosné konstrukce staveb. Je schopen navrhnout a posoudit nosnou konstrukci stavby s ohledem na plánované zatížení, požadavky architekta i klienta a především její bezpečnost.


statik

Kdo mi zhotoví posudek

Statický výpočet nebo posudek většinou vypracovává autorizovaný inženýr pro obor statika a dynamika staveb. Ten pak statický výpočet opatřuje otiskem kulatého autorizačního razítka a svým vlastnoručním podpisem.

Statický výpočet může v rámci své specializace vyhotovit také například autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, pokud je součástí stavby, která spadá pod jeho specializaci. Přesto u složitějších staveb si často přizvou specialistu v osobě právě autorizovaného statika.

Co dělá statik

Během provádění hrubé stavby může statik také provádět autorský či technický dozor, u hotových staveb je zase schopen odhalit příčiny případných poruch a navrhnout potřebná opatření.

Že je statik autorizovaný znamená, že obhájil před komisí svoje znalosti i svou praxi a je evidován v seznamu autorizovaných osob, který vede Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě – ČKAIT. Jen autorizované osoby mohou vykonávat odborné činnosti ve výstavbě. Takový statik může nést za svůj projekt odpovědnost, je podporován komorou a jeho statické posudky jsou přijímány do stavebního řízení.

Autorizovaný inženýr nebo technik má vždy autorizaci na konkrétní obor, autorizací však může mít více. Pozná se to na kulatém razítku, které je mu přiděleno komorou a kromě jeho jména a evidenčního čísla také obsahuje obor autorizace. Pokud objednáváte inženýra nebo technika, ujistěte se, že má autorizaci v oboru, který požadujete, v případě statických posudků tedy Statika a dynamika staveb. Obory a specializace autorizovaných inženýrů jsou následující:


diplom statika
 • Pozemní stavby
 • Dopravní stavby
 • Stavby vodního a krajinného inženýrství
 • Mosty a inženýrské konstrukce
 • Technologická zařízení staveb
 • Statika a dynamika staveb
 • Městské inženýrství
 • Geotechnika
 • Požární bezpečnost staveb
 • Stavby pro plnění funkce lesa
 • Zkoušení a diagnostika staveb
 • Energetické auditorství

ČKAIT

Pod touto zkratkou se skrývá Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, která sdružuje odpovědné osoby s technickým vzděláním ve výstavbě. Vedle ní též funguje Česká komora architektů, kteří jsou oprávněni vypracovávat projektovou dokumentaci, statické posudky však do jejich kompetence nespadají.

Požadavkem na vzdělání žadatele o vstup do komory je pro autorizované inženýry vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním oboru stavebního zaměření, pro autorizované techniky navíc stačí střední či vyšší vzdělání odborného studijního směru. Co se požadavků na odbornou praxi týče, autorizovaný inženýr musí mít za sebou v případě absolvování magisterského programu minimálně 3 roky praxe, v případě absolvování bakalářského oboru nejméně 5 let. Autorizovaný technik potřebuje alespoň 3 roky praxe s vysokoškolským vzděláním nebo více než 5 let se vzděláním středoškolským.

Soudní znalec

Znalec je podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících ten, koho do této funkce jmenoval ministr spravedlnosti nebo ministrem pověřený předseda krajského soudu. Znalec je na požádání státního orgánu povinen zpracovat tzv. znalecký posudek, který se uplatní nejen u soudních řízení, ale i u správních řízení a různých právních úkonů pro soukromé subjekty.
Znalec požívá stejně jako svědci a tlumočníci zvýšenou trestní ochranu před vraždou, ublížením na zdraví, mučením, vydíráním, nebezpečným vyhrožováním a poškozováním cizí věci. Znalecký posudek má však váhu pouze v případě soudního řízení, do stavebního řízení nejsou znalecké posudky přijímány. Potřebujete-li tedy statický posudek kvůli jakékoliv části stavebního řízení, kvůli posouzení poruch nebo budete posudek posílat na úřad z jakéhokoliv jiného důvodu, se znaleckým posudkem rozhodně nepochodíte.